Albert Károly


Albert Károly Albert Károly életrajzi adatait a Kolozsvári Athletikai Club III. Évkönyve alapján állítottuk össze.

Albert Károly testnevelő tanári pályája

"Kolozsvárt 1858-ban született. 1877-ben tette le a torna-tanári vizsgát. 1877-78-ban mint segéd-tornatanár volt alkalmazva Kolozsvárt. 1879-ben Sepsiszentgyörgyre hívták torna-tanárnak, hol 5 évig működött. Alakított egy kis vivó kört, tornásztatta a nyári időszak alatt a felnötteket a Székely-Mikó iskola nyári tornahelyiségében, melyet ő rendezett be. E működése alatt a tornászatot annyira megkedveltette mind a tanulókkal, mind a szülőkkel, hogy az évzáró tornavizsgálatok valóságos ünnepek voltak, melyekre a szülők vidékről is belátogattak. Az iskola előljárósága teljes elismeréssel adózott szép sikerű működéseért s az elért eredményért jutalomban is részesítette a feladatát teljes sikerrel betöltő ifju torna tanárt.

1884-ben a kolozsvári Tornavivó intézet igazgató-választmánya közfelkiáltással választotta meg az intézet tornatanárának. Ez állásában helyét jelesen tölti be, működésével évről-évre apadt a tornászat alól felmentettek száma. Tornászatot tanít a rom. kath. ev. református, unitárius gimnázium I-VIII osztályokban, az állami tanítóképző intézet I-IV. s a városi polgári fiu-iskola I-IV. osztályában. Az 5 iskolában összesen tornásztat tetenként 30 órán 1394 növendéket.

A club1 megalakulásában tevékeny részt vett; buzditandó az ifjuságot, 1883-ban az első verseny-gyalogláson is ott volt. 1885. év óta a club művezetője, s a házi és nyilvános viadalok sikerei tanuskodnak működéséről.

Előszeretettel foglalkozik a kerékpározással, melyet 1887. óta üz s melyen a legszebb műgyakorlatokat mutatja be, s a tanításban e téren is szép eredménnyel munkál.

Kitünő gyakorlati képzettsége mellett alapos elméleti ismereteiről a testi nevelést tárgyazó számos jeles czikke tanuskodik, melyek szaklapokban jelentek meg."

Vivok

"A mult a jelennel ölelkezik ezen a képen s vidáman tekintenek a jövőbe, a melynek ködfányolán aczéllal a kézben, bajnoki mérközések képei tünnek fel. Együtt egyengették ehhez a ma már sima útat s vettek részt az időről-időre sikerültebb előjátékokban, - a vivo versenyekben. Ez a kép, ez a terem volt a kiindulási pontja a K.A.C.-nak a gyakorlati életre. E teremben tisztul meg az ifju lelkében a lovagiasság fogalma és fejlődik ki szivében annak nemes érzése...

Albert Károly és a vivó csapat

Elnökünk ő nagyméltósága csaknem minden héten felkereste vivótermünket, kardját összemérte itt mindenkivel s az aczélok érintkezése közben kellemesen érzők azt a delejes áramot, mely a fenséges egyenlőség nemes érzetében nyilvánul.

A vivóterem a legzártkörübb társaság gyülhelye. A megrögzött gonosz hajlamuak egy-két mérközés után pusztulnak innen. A jó érzésű fiatalságnak pedig a legkedvesebb otthon.

A "pour la dame" után, a pihenő perczekben, a mely jelenetet a kép is ábrázolja, a vivómester elmagyarázza az ifju növendékenek, hogy azért vivunk, hogy embertársainkat annál inkább tisztelni és szeretni megszokjuk; hogy erűnk és gyakorlottságunkérzetében az oknélkül való párbajozásban ne keressünk olcsó és kétes értékű dicsőséget. Gyakorlati példákkal illustrálva, a lovagiasság fogalmáról, a társas életben való férfias viselkedésről mond alaptörvényeket, melyek megírva sehol sincsenek, de a melyeket a végzett munka után gyorsan müködő agy élénken fog fel s hevesen lüktető vér mélyen vés a szivbe..."

A képen a második sorban balról az első Albert Károly. Róla a következőket ír az évkönyv:
"Albert Károly művezető; tornatanár. Legjobban a tőrhöz ragaszkodik, eltanulta Chapon-tól a nápolyi kettős törvivást, mely azonban nálunk népszerű nem lett. Viv kardal is."

Kerékpárosok felvonulása

"Versenyeken é képkiállitás körül is a nehezebb feladatokat keressük, hogy a könnyebbek megoldása ne okozzon gondot. Gépeik mellett álló kerékpáros csoportképeket már láttunk hazánkból, felvonulást eredeti levétel után azonban még nem. Képünk a tornavivo intézet gyakorló udvarán lett felvéve. E képpel a felvonulást s a gépek bemutatását óhajtottuk inkább elérni. Elöl a biztonsági gépek vannak és pedig középen kétüléses (tandem) rover, a két szélén kangaroo gépek. A második sorban a magas gépek foglalnak állást...

Kerékpárosok felvonulása

Egyszersmint uttörői ennek a sportnak a versenypályán. Itt hatan vannak, a hetedik s nyolczadik Philipovich és Albert külön. Küzdöttek, áldoztak e szép sport előviteleért. Az útat egyengették; a haladás most már biztos."

A képen a felső sorban balról a negyedik Albert Károly.

1 - Kolozsvári Athletikai Club

Látogassa meg a Református Kollégium sportoldalát.