A Római Katolikus Gimnázium sportörténetének kezdetei


Az oldal Orbán István képzőművész, a Báthory István Elméleti Líceum képzőművészeti nevelés katedra vezetője közreműködésével készül


A testnevelés kezdetai a piarista iskolában

A tanári kar b[áró]. Jósika Lajos ur ő nagyságának, erdélyi cs[ászári]. k[irályi]. kamarás és a sz[ent]. István rend lovagjának, ama jótékonysága és nemes szíve szép bizonyitványáért, mellyel testgyakordai részleteit a Kolozsvári rom. kath. nagy-gymnasiumnak nagylelküleg odaajándékozni méltoztatott, a szülők és tanuló ifjuság nevében háláját nyilvántatni elhatározá.
(A kolozsvári rom. kath. nyilv. nagy-gymnasiumban
1857/8 tanév folytán tartott gyülések
némely lényegesebb határozatainak jegyzéke)

A kolozsvári róm. kath. Nyilvános Teljes Gymnasium 1859/60-as tanévében a rendkívüli tantárgyak: román, francia, rajz, szépírás, ének és testgyakorda.

1859. okt. 10-én Nagyméltóságú és Főtisztelendő Haynald Lajos erdélyi püspök és főigazgató úr magas látogatásával tüntette ki az intézetet. Az atyai figyelem során a tanárok fizetését 100 frt-tan nagyobbította [magas infláció, új pénznem], a testgyakordát évenkint 70 forinttal megajándékozta.

Kegyelmes főpásztorunk és főigazgatónk kegyes engedelme és pénzbeli segedelmezése folytán e f. 1859/60 tanév kezdetén állítatott föl a testgyakorló intézet a lyceumi épület egyik tágas termében. Tanulók hol több, hol kevesebb; összes számmal 75. Tanított Mocsári György, utóbb Nagy Gáspár.


B. Jósika Lajos úrtól (Nagy-Szebenbe tévén át lakását) ajándék adomány a tanintézet részére: testgyakorlati eszközeinek leltára.
(Függelék, a tanintézet tudományos szereinek gyarapodása, 1857/58)

Az évek során tanító tanárok

Római Katolikus Főgymnasium

Frank Ede 1870-71 testgyakorlat tanító
Jaksch Károly 1871-72 torna
Nyárádi Lajos 1872-83 tornatanító
Albert Károly 1883-1893 torna
Gspánn Károly 1893-97 torna
Vermes Lajos 1883-1893 torna

Az Erd. Róm. Kath. Státus Főgimnáziuma

dr. Gerentsér László 1904-1907 torna
Mócsi Antal 1907-21 torna
László Gyula 1920-23 torna
Gajdos József 1922-23 torna
Bakódi Antal 1922-23
1928-40
Történelem, torna
Varga Sándor 1921-23 torna
Schenker - Ozoray Lajos 1923-41
1946-47
torna
Lőrinczi Ferenc 1939-40
1948-59
testnevelés

Zágoni Mikes Kelemen róm. kat. gimnázium

Beczásy Zoltán 1940-44 testnevelés
Réthy Károly 1941-42
1957-61
testnevelés
Czikmántory Ottó 1943-44 testnevelés
Kovács Béla 1943-44 testnevelés
Dobay Géza 1943-44 latin, görög, testnevelés
Madarász Ottó 1944-48
1964-70
testnevelés

Magyar Pedagógiai Iskola

Bányai László 1956-59 testnevelés
Benkő Franciska 1956-57 testnevelés
Sántha András 1959-61 testnevelés

11-es számú Líceum

Hegedüs Sándor 1959-72 testnevelés
Bodrogi István 1961-64 testnevelés
Theil János 1969-74 testnevelés
Marton Sándor 1970-77 testnevelés
Balázs Ernő 1971-97 testnevelés
Killyéni Péter 1971-77 testnevelés
Sándor Gabriella 1971-75 testnevelés
Györgyfalvi Ferenc 1971-75 testnevelés
Marks Zsuzsa 1971-73 testnevelés
Tass Zsuzsanna 1972-76 testnevelés
Kelemen Erzsébet 1972-73 testnevelés
Daróczi Attila 1973-90 testnevelés
Nagy István 1973-77 testnevelés
Olteanu Gizella 1973-77 testnevelés
Pop Ida 1974-77 testnevelés
Darvas Ferenc 1975-77 testnevelés

3-as számú Mat. Fiz. Líceum

Czégeni Madár Éva 1976-79 testnevelés

2-es számú Elméleti Líceum

Báthory Líceum

Habala Mária 1989-től testnevelés
Beke Lajos 1990-től testnevelés
Soós Ilona 1991-től testnevelés

Római Katolikus Líceum

Soós Sándor 2002-től testnevelés

Kolozsvári magyar testnevelő tanárok oldala